Numer Konta Bankowego  ROD "Malborska" ul. Głębocka 14:  

50 1020 1042 0000 8102 0009 7022
Kasa ogrodu czynna jest w każdy czwartek i sobotę

w godzinach 10:00-14:00.

Opłata ogrodowe  obowiązujące w ROD "Malborska"  w roku 2020:

 

 • - Opłata ogrodowa przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na wydatki na utrzymanie

 •    porządku i czystości, bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej

 •    terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej, ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne, zarządzanie ROD wynosi

 •    0,73 PLN od m2 powierzchni użytkowej działki. Działka o powierzchni 300 m2 to koszt 219,00 PLN w tym:

 •    - 0,09 PLN za m2 partycypacja zgodnie z paragrafem 145 ust. 1 i 2 statutu PZD,

 •    - składka członkowska 6,00 PLN.

 •  

 • - Opłata ogrodowa energetyczna przeznaczona na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu w  

 •    szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do

 •    niego podłączonych wynosi 20,00 PLN. Opłaty za energię elektryczną według obciążeń INNOGY.

 

 • -Inne opłaty ogrodowe związane z funkcjonowaniem ogrodu - 150,00 PLN.

 •  

 • Wyżej wymienione opłaty należy uregulować do nieprzekraczalnego terminu 30 czerwca bieżącego roku.

Wysokość opłat i termin ich uregulowania zawarte zostały w Uchwale nr 5 z dnia 07 05 2016  i obowiązują aż do odwołania.

 

 Opłaty za zużycie energii elektrycznej przez działkowców wnoszone są według podlicznika dwa razy do roku:

 

  - do końca maja,


  - do końca listopada.

 

Opłata za 1kWh - 0,65 PLN (obowiązuje do końca roku 2020)

 

Nowy abonent opłaca jedno razową opłatę energetyczną - 30,00 PLN. W przypadku nie dokonania opłaty za zużytą energię w wyżej podanych terminach, zostanie odcięty dopływ energii do altany. Za ponowne włączenie prądu, po opłaceniu zaległych należności działkowiec dokonuje dodatkowej opłaty w wysokości 100,00 PLN.

 

Wyżej wymienione opłaty i terminy ich uregulowania zostały zawarte w Uchwale nr 9 z dnia 25 04 2015.

 

Opłata jednorazowa obowiązująca od roku 2016 aż do odwołania podczas zmiany właściciela działki wynosi 1813,00 PLN

w tym:

,
- opłata ogrodowa - 1000,00 PLN,


- wpisowe - 350,00 PLN,

 

- wywóz śmieci - 463,00 PLN.

gallery/aaaa7
gallery/aaaa4
gallery/skarbonka

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wjazdów pojazdów samochodowych na teren ROD „Malborska”
uchwalony przez Konferencję Delegatów ROD „Malborska” w dniu 7 maja 2016 r.
(Uchwała nr 8/2016) dostępnym tutaj:

 

Przydatne formularze można pobrać/przeczytać tutaj:

 

-Umowa przeniesienia praw do działki (1)

-Umowa dzierżawy działkowej (2)

-Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym

  dziakowcu (3)

-Wzrór deklaracji członkowskiej (4)

 

Statut Polskiego Związku Działkowców (1), Regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych (2), Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych (3) można pobrać/przeczytać tutaj:

Poradnik co zrobić aby zostać działkowcem można pobrać/przeczytać tutaj:
                                                                     

    

         (1)                       (2)                       (3)                        (4)

    

(1)                                        (2)                                   (3)

Prawo do działki w razie śmierci małżonka

1. W razie śmierci jednego z małżonków prawo do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Jeżeli małżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.
2. Z chwilą wygaśnięcia prawa do działki w następstwie niedokonania czynności, o której mowa w ust. 1, roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia powstania. Ustanowienie prawa do działki nie może nastąpić przed upływem terminu wygaśnięcia roszczenia.
3. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, o ustanowieniu prawa do działki rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 2, korzystała z działki ze zmarłym.
4. W razie śmierci działkowca nie pozostającego w związku małżeńskim, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że roszczenie wygasa w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.

gallery/rest-52495__340

Uwaga: Prosimy tymczasowo o regulowanie opłat ogrodowych przelewem bankowym !!!

Przy wpłatach na konto Ogrodu oprócz imienia i nazwiska należy podać w tytule przelewu numer działki  oraz czego dotyczy opłata np:

*energia elektryczna (licznikowa)

*opłata energetyczna (20 PLN)

*opłata ogrodowa